İsmail Hakkı Baltacıoğlu

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

7. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili

8. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Milletvekili

İstanbul – 1887, İbrahim Ethem – Hamdune – İstanbul Daru’l–Fünûn Tabiiyye Şubesi – Fransızca, İngilizce – Sosyoloji, Pedagoji, Estetik, Grafoloji – Gazeteci, Yazar, Hattat, Divân–ı Hümayun Kayıt, Mühimme Kalemi, Tophane–i Amire Meclisi Harbiye Dairesi Kalemi Kâtibi, Dersaadet Daru’lMuallimîni İptidai ve Âliye Kitabet, Hat, Usûl–u Tedris ve Pedagoji, Daru’lMuallimîn, Darüşşafaka, Daru’l–Fünûn ve Üsküdar Kız Sanayi Mektebi Fenni Terbiye Muallimi, Sanayi–i Nefîse Mekteb–i Âlîsi, Bedayi ve Resmin Usulu Tedrisi Muallimi, Gazi Muallim Mektebi Müdürü, Maârif Nezâreti Tedrisatı Taliye, Âliye ve Hey’et–i Teftişiye Daireleri Müdüri Umûmîliği, Daru’l–Fünûn Edebiyat Şubesi Terbiye ve İçtimâiyyât ve Ahlak Hocası, Daru’l–Fünûn Edebiyat Şubesi Reisi, Maârif Vekâleti Müsteşarı, Daru’l–Fünûn Emini İstanbul Daru’l–Fünûn İlahiyat Şubesi İçtimaî Ruhiyat ve İslam Bediiyatı Hocası, Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Pedagoji Profesörü – VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.04.1978 x5x5

Fotoğraflar