Kemal Ekinci

Kemal Ekinci

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi