Sena Kaleli

Sena Kaleli

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi